Harms Archiefkast

Boedelinventaris van Sytske Joostesdr. (1642)

Sytske Joostes was de weduwe van de Leeuwarder kunstschilder Jan Willemsz. de Wilde (1586-1636), de hieronder afgeschreven inventaris bevindt zich in het Historisch Centrum Leeuwarden (Oudrechterlijk archief, inv. nr. y34, p. 397 e.v.)

Literatuur over Jan Willemsz. de Wilde:
Harm Nijboer, ‘Leeuwarder schilders uit de Gouden Eeuw. Jan Willemszoon de Wilde (1586-1636)’, Fryslân Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur 5;2 (1999), pp. 19-20.

Transcriptie

[p. 397]
Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van den presiderende burgemeester Sijbe Sijbes bij mij Laurentium Grascamp gesworen clerq op de secretarie der stadt Leeuverden van den goederen actien ende gerechtigheden bevonden ten sterffhuise van wijlen Sijtske Joostesdr. laeste weduwe van wijlen Jan de Wilde, ten versoecke van Joost Poppes, Wick Ammama gestreckt [sic] met de boumeester Andries Rinses haer tegenwoordige man, ende Hendrick Willems rentemeester der geestelijcke goederen der voorschreven stede, als curator over Maicke Fockes, sampt Jr. Serapius van Adêlen wegens Impkien & Marija Ammama, kinderen van wijlen de professor Ammama, alle als interreseerden & respective erffgenamen ex testamento van voorschreven Sijtske & dat opt aengeven van genoemde Maijcke. Actum den 14en Xber 1642 voor noen in Jan Jans bode weeck.
[p. 398]

Eerstelijck opde vooropcamer bed. & bedsclederen

Bed & peul
Vier oorcussens
Twe spaense deckens
Een voerde decken
Een groen spred
Twe rode gardinen & rabat
Acht stoelcussens, waer van d’ vijff groen sijn
Een groen taeffelspreed
Een schorstens cleed
Een rabat

Linnen

Drie vrouwen hembden
Eellef laeckens
Vijff peuldoecken
Twe & veertich servetten
Twalff handtdoecken
Vijff tafel laackens
Twalef sloopen
Een halsdoeck
Drie nacht halsdoecken
Vijff nus doecken
[p. 399]
Seven mutsen
Drie flippen
Drie blauue schorteldoecken
Fijff schoone sloopen
Vier schone servetten
Een schoon taeffellaecken

Steenwerck

Seven parsseleijnen schotelen
Twe parsseleijnen coppen
Een canne met een silveren lijd
Een pottie staende op de cas
Een blau stiene copke met een lepel
Twe albasterd borden, noch twe ronde
Een lacken schuttel

Houtwerck

Twee engelties op de kas, een laed
Een schilderij van een landschap, met een vergulden list, noch een
Een schilderij van een seevaert
Noch een van een boerekermis
Noch een tronij
Een ellen met een silveren ring
[p. 400]
Noch een cleijn schilderije
Een kantor, mangelbord & stock
Een voetbanck, een schenckbord
Vier groene stoelen
Een spaensche stoel
Een slaepbanck
Een keerslaed, twe kerckstoelen, met een stoef
Twe arme corven
Een spijgel, een cabas
Een naijcorf
Twee cleerbesemen, twe cleercorven
Een eetelspine

Mesken werck & Jijser sampt Tin

Negentien bortielen soo cleijn als groot
Twe belblaeckers een mesken stulp
Een vierbecken, een & twintich tinnen taeffelborden
Een schalij, vier snuitters, mostertpot & soutvat
Twe cransen met armen, een mesken komvoor
Drie waterpotten, noch twe tinnen potties & candelaer

Boecken

Een Bijbel van de olde oversettinge
Een martelaersboeck
Een psalmboeck, noch een
Een testament
De gedenckweerdig spreucken van Baudartius
Een Havermans gebeden
[p. 401]

Silverwerk

Een silveren becker, waerop staet de dato van den iare 1599
Tien silveren lepelen

Op het cleijn boven camerke & op de solder

Een bed met een peul
Een bed met een peul
Vier oorcussens
Twe voerde deckenen
Een spaense decken
Een groen bancktie
Een spinwiel
Twe mouties
Een stienen comcke
Twe stienen pannen
Een roode banck met een lepelbord
Twe taffelties
Twe olde spaense stoelen
Een cleijn belblakerke
Twe wastobben mette schamels, een broeijvat
[p. 402]
Twe trefften
Twe stoelen
Een fullens fat
Een braskorff
Een tijntie
Een fleijsfat
Twee eerden potten
Een braedpanne
Een wiel
Een mouden
Ellef cleerstocken
Een tralij deurke
Een parseel turff
Noch enige andere romlen

Int voorhuis & gangh

Een cabaske
Fijff schilderijen soo cleijn als groot
Twe witte schaelen
Twe broodcorven
Twe mangelborden
Twe scherffborden
Twe houten portielen
Een kan & waterpotsbord
[p. 403]
Acht stienen kanne, met grauuert noch een cleijn
Een scherm
Een voetbanck
Een bord voor d’ slaepbanck

In de kelder, & gaelderij

Een butter kintien
Vijff stoellen
Een ecken schabeltie
Een tinnen fles
Een loden lavoer
Een aecker
Een coperen panne
Een eijerpantie

In de ceucken

Een braedspijt, een waeffelkoecxjijser
Een koeckrief
Hammer, bijlle & hackmes
Een potseel & schumspaen & lepel
Een trachter & kandelaer
Een grote candelaer, twee flessen
Een mesken lamp, een tromp
Drie ijseren treften, drie mesken lidden
Twe mesken candelaren
Een coperen pot, ketel met een gotlingh
[p. 404]

Nae noen op de achteropcamer die met vier segelen ware besegelt

Bed & peul
Acht oorcussens
Een spaense decken
Een witlingh
Een groene voerde decken
Een roede voerde decken
Een witlingh
Drie grote tapeten & drie cleijne tapeten stoelcussens
Drie rode laeckens stoelcussens
Drie groene cussens
Twe bonte ronde mantelties
Een dooske met enige romlen
Twe rode gardinen & rabat sampt schoorsteencleed

Linnen

Drie cappen, elleff blauuedoecken
Tien halsdoecken, noch acht
Twe opsette cragen
Ses camericxdoecken cragen
Drie beffen
Acht vrouwen hembden
Twintich vrouwen hembden
Twe & dartich slopen
Tien slopen
Twe doecken met een bedhembd
[p. 405]
Twalef peuldoecken
Noch vier slopen
Een & vijftich laeckens
Twe cleijne taeffellaeckens, noch twee
Ses cleijne taeffellaeckens
Vijff grote taeffelaeckens
Twe taeffellaeckens, noch twe
Vijff & twintich servetten
Sestien servetten
Vier & twintich servetten
Twe servetten
Drie handoecken
Vier & vijftich noesdoecken
Negen noesdoecken met kanten
Negentien witte schorteldoecken
Tien nacht halsdoecken
Achtien doeckies voort hooft
Negen dutse mutsen
Twintich docken broeckmutsen, noch een
Tien dopkes brockmutsen
Drie mutsen
Twalef flippen met canten
Negen slechte flippen
Ellef cleijne flippen
Negen dutsche mutsen
Een handdoeck
[p. 406]
Seven naijde mutsen
Ses breijden mutsen
Een does met wat feters & flecht snoeren & enige olde poveretten
Elleff blauwe schorteldoecken
Een bedhemd, twe doeckies
Seven pondt geern, acht doecken, noch drie doecken
Noch vijff pond geern
Negen pond vlas
Een bedhemd, een kinderdoeck
Twe stricklaeckens
Een taeffellaecken
Drie lappen groudoeck
Een grou linnen spred & sack
Een paer linnen mouwen

Wollen clederen tot den lijffe van wijlen Sijtske Jostes behoert hebbende

Een tarssenilien schorteldoeck
& buratten schorteldoeck
Een sijden sluijer
Een stofmanteltie, noch een
Een rode herensaijen schorteldoeck
Een sonnekenet
[p. 407]
Een zijden buratten flijger
Een sijde buratten rock
Een rood laeckens rock
Een laeckens flijger
Een fluwelen borstlijff, noch een
Noch een fluwelen borstlijff
Een buratten borstlijff
Een laeckens borstlijff
Een effen fluwelen borstlijff
Een satinnen borstlijff
Een sijden groffgreijnen borstlijff
Een buratten borstlijff
Een buratten flijger
Een turcx groffgreinen rock
Een buratten rock
Een kap
Een laeckens flijger & rock, sampt borstlijff
Een hoickx
Een buratten manteltie
Een heeresaijen rock
Een blaulaeckens rock
Een roode borstrock
Een hoijck, noch een
[p. 408]
Een buratten rock & manteltie
Noch een manteltie
Een groffgreijnen borstlijff
Een vijffschaften borstlijff
Een buratten borstlijff
Een vijffschaften rock
Een hoijck
Een heeresaijen schorteldoeck
Een laeckens flijger
Een bont manteltie
Twe listen tot een manteltie
Een stuck rood laecken
Een rassen schort
Een capsluijer
Een paer saietten hosen
Een paer swarte hosen, noch een paer
Een rode rock
Een taffelspreed
Een paer witte mouwen
Een wittlingh
Twe witte borstrocken
[p. 409]

Den 15en Xber 1642

Stienwerck & glasen & jijser

Veertien cleijne parsseleijnen schotels
Tien parsselijnen copkes waer van d’ twe op silveren voeten staen
Negen glasen romers
Een moskantie
Een stienen parsselijnen fleske
Een eeck flessie
Twe tinnen cerdensen
Een fluit, passer, schael, ijsglas & een rood glasen pottie
Vijff parsseleijnen schotelen
Twe passeleijnen flessen, met twe copkes & potties
Twe parsseleijnen coppen & een pot
Ses parseleijnen coppen soo cleijn als groot
Vijff passeleijnen schotelen
Ses witte schalen
Twe stienen panties
Schalijen met enige wichten

Houtwerck

Een corffke, cabasske & emmercke
Een eecken kas
Een eecken uittreckende taeffel
[p. 410]
Drie setbancken
Een kiste
Een glaeskaske
Een eecken mansstoel
Twe roede mansstoel
Noch twe
Een kistie met een schameltie
Twe spaense stoelen
Een eecken pars
Een puster
Een spijgel
Een albasterd bord
Een doos met een laetie
Een lantaeren
Twe branders
Een schilderij van bedelaers
Een contrafeijtsel vanden olde Graff Willem
Een landschap
Een satier met fruitten
Een seevaert, noch een
Noch een cleijn strantie van Adam Willems
[p. 411]
Een schilderij van een koecken
Een schilderij van Jonas
Een vande begraffenisse van Christij
Een schijlerij met swart ebben list, onbekent
Een bancquet
Een schaeltie met fruijtten
Een wijt & swart van D. Hals
Enige musikanten
Een tronij
Een cleijn roske
Een druiventros
Enige matten
Een servetscorff
Een mantelstock

Silverwerck

Een silveren fortuin
Een molen
Een vergulden cerdens
Drie beckers
Twe schalen
Drie silveren lepelen met bienen hefften, noch een
[p. 412]
Een onderriem
Twe silveren hefften
Twe koten kettingh
Twe pansers kettinghs
Twe haecken met een kaijcken
Eenige cleijne stuckies silver
Een porsseleijnen coop met silver beslach
Een brandewins croeske
Een silveren hefften mes
Acht golden ringen in een kistie
Twe gouden kettingh
Een gouden met een silveren speld
Een gouden peerlringh

Gereed penningen in goude specien

Twe Elisabetten
Een dubbelde sittert
Een cleijn hele Elisabeth & een halve
Een rosenobel
Een henricus nobel
Twe dubbelde dubloenen
Twe dubloenen
[p. 413]
Een portugaels stuck
Een dubbelde gouden keijsersgulden noch een
Een gouden leeuwedaler
Een gouden engel
Een dubbelde gouden conicx daler
Drie kleijne onbekende stucken goud

Silveren specije

Vijftien hele olde rijcxdalers, twe halve & een quart
Een halve conincx daler
Een engels stuckien
Een coopstuck
Een olde schellijngh

Brieven & instrumenten

Een obligatie gepasseert bij Pijbo a Doma ter somma van duisent lb. aen Sijtske Joostes in dato den 1en 9ber 1639, waer op een iaer intressen resteert. Quoteert met A.

Noch een obligatie op voorschreven Doma ter somma van een duisent tweehondert lb. in dato den 20en april 1639, waer op geen intressen resteeren. Quoteert met B.
[p. 414]
Noch een obligatie gepasseert bij d’ voornoemde Doma ter suma van tweehondert lb. in dato den 22en julij 1642. Quoteert met C.

Een obligatie tot laste van Siouck Vogelsangh ter somma van twehondert lb. in dato den 29en maij 1641, waer op geen intressen sijn betaelt. Quoteert met D.

Een obligatie tot laste van d’ secretaris Dirck Vogelsangh ter somma van vierhondert lb. in dato den 29en maij 1641 waer op geen intressen sijn betaelt. Quoteert met E.

Een obligatie op Sijts Piers, wed. van Jan Jans Grodt, ter somma van tweehondert & vijftich lb. in dato den 18en junij 1633, waer van de intressen tot den iare 1639 sijn betaelt. Quoteert met F.

Een obligatie op Bauck Bransum ter somma van driehondert lb. in dato den 15en maij 1639, waer op de intressen tot den iare 1641 sijn betaelt. Quoteert met G.

Een obligatie op Joost Poppes ter somma van vijffhondert lb. in dato den 3en junij 1639 waer van d’ intressen sijn betaelt. Quoteert met H.

Noch een op deselve ter somma een hondert ggl. in dato den 20en junij 1642 waer van de intressen sijn betaelt. Quoteert met J.
[p. 415]
Obligatie holdende op Mathijs Pijtters in dato den 1en 8ber 1639 ter summa van vijffhondert lb. waer van de intressen den 1en octobris 1640 verschenen sijn betaelt. Quoteert met K.

Een obligatie op deselve Mathijss in dato den 27en 9ber 1642 ter somma van een hondert vijftich lb. waer op geen intressen sijn betaelt. Quoteert met L.

Een obligatie op Claes Jouts & Heijn Tieskes in qlt. in dato den 19en martij 1636 ter summa van dartich ggl. waer van d’ intressen tot den iare 1638 betaelt zijn. Quoteert met M.

Een obligatie holdende op Maicke Jansdr. ter somma van vijftich ggl. in dato den 4en aprilis 1639 die intressen sijn betaelt. Quoteert met N.

Obligatie bij Claes Everts gepasseert an wijlen Jan d’ Wilde ter somma van hondert lb. in dato den 6en augusti 1631 waer op twe iaer intressen is betaelt. Quoteert met O.

Obligatie op Rinse Sioerts in dato den 7en maij 1640 tot 300 cargl. mitsgaders acte van borgtochte op Pibo a Doma waer op geen intressen resteren. Quoteert met P.
[p. 416]
Obligatie op Rinnert Wiegers in dato den 14en maij 1636 tot 300 ggl., waer in leijt sekere rekeninge tusschen voorschreven Rinnert ende wijlen Sijtske. Quoteert met Q.

Obligatie op Pijtter Pijtter wever cum uxore in dato den 31en 8ber 1634 ter somma van 50 lb. onder deductie van 25en lb. daerinne betaelt. De intressen tot allerheijligen 1639 daeraf sijn betaelt. Quoteert met R.

Een obligatie op Jacobus Borritius cum uxore in dato den 26en junij 1639 tot 50 lb., waerop geen intressen resteren. Quoteert met S.

Sekere obligatie ofte affrekeninge tot laste vande erffgenamen van Meijne Heerts tot een hondert vier & dartich lb. 7 st. 12 p. in dato den 22en maij 1642. Quoteert met T.

Noch een obligatie tot laste van Saeck Beerns weduwe wijlen Idtie Meijnts in dato den 22en maij 1642 tot vijffhondert twe & dartich lb. seven strs. 12 p. Quoteert met V.

Sekere transport bij Jan Janssen borduirwercker gepasseert aen Jan de Wilde tot laste van Feijcke Sijtses ter somma van vierhondert & veertich ggl. onder deductie van 220 ggl. in dato den 28en martij 1635 waer op geen intressen sijn betaelt. Quoteert met W.
[p. 417]
Sekere cessie gapasseert bij Claes Jans cum uxore aen voornoemde De Wilde tot laste van Aete Folckerts cum uxore ter somma van vijffhondert & vijftich lb. met het reversael in voorschreven cessie geroert. Gequoteert met X.

Huircerter tusschen Sijtske Joostes & Haringh Cammes in dato den 22en Xber 1641. Quoteert met AA.

Noch sekere huircedulle tusschen voornoemde Sijtske Joostes & Saeck Beerns. Quoteert met BB. In dato den 22en maij 1642

Een huircerter tusschen Claes Jans & Heijn Tieskes in qlt als verhuirders & Jan de Wilde als huirder in dato den 19en martij 1636. Quoteert met CC.

Een bonde olde quitantien & andersints van cleijne importantie.

Sekere quitantie van Geertruijt de Wilde aen wijlen Sijtske Joostes gepasseert in dato den 23en maij 1638. Quoteert met DD. Met enige missiven daerin leggende.
[p. 418]
Seker testament van Simen Freercx in dato den 21en maij 1614. Quoteert met EE.

Testament van Jan de Wilde in dato den 30en 7ber 1635. Gequoteert met FF.

Sekere accoord in dato den 13en augusti 1614 tusschen de weeskinderen van Sijmon Freerck & Sijtske Joostes. Quoteert met GG.

Sekere cessie & transport gepasseert bij de curatoren van de kinderen van Sijmon Freercx aen wijlen Sijtske Joostes beroerende van sekere vier obligatien holdende op Sijbrant van Osinga & grietenije van Wonseradeel, Jr. Hessel Post de Vervou, Jelle van Andringa sampt Sibren Hettinga, sijnde de selve cessie dateert den XVI augusti 1614. Quoteert met HH.

Den 16en Xber 1642

Extract uijt Trijn Goffedr. testament sijnde t’ selve extract dateert den 26 junij 1632. Quoteert met JJ.

Sekere extract ut Oene Eenes testament sijnd t’ selve dateert den 15en januari 1625. Quoteert met KK.
[p. 419]
Obligatie tot laste van Jr. Hessel d’ Verwou cum uxore tot 1000 lb. onder deductie 627 lb. daerinne betaelt volgens acte daerop staende sijn de obligatie gedateert den Xen 7ber 1612, doch wort dese voor onwis gerekent & alhier gestelt voor memorie. Quoteert met LL.

Sekere acte & quitantie van Sijmon Freercx & wijlen Sijtske Joostes, beijde dateert den 5en 7ber 1606. Quoteert met MM.

Sekere twe gelijck luijdende contracten tusschen de erffgenamen van de rentemeester Jan de Wilde & Sijtse Joostes weduwe van den selve Wilde, gedateert den 6en julij 1637 mitsgaders quitantie van de selve erffgenaemen in dato den 9en augusti 1638. Quoteert met NN.

Sekere coopbrief van Jan Jans burduirwercker cum uxore aen wijlen Jan de Wilde passeert in dato den 10en april 1635 van vier lb. & achtehalve strs. iaerlicxe grondpacht ofte evige renten gaende uit sekere cruijdtuijn bij het Blockhuis met eenige stuck daerin leggende. Quoteert met OO.
[p. 420]
Coopbrieff van sekere schaer gras gelegen in Veenwolden met het reversaal, beijde gedateert den 9en martij 1635. Quoteert met PP.

Coopbrieff & reversael van sekere twe schaer gras gelegen in Feenwolden in dato den 25en april 1635. Quoteert met QQ.

Noch een coopbrieff & reversael gedateert den 25en april 1635 van 1½ schaer gras gelegen in Feenwolden voorschreven. Quoteert met RR.

Sekere reversael tot laste van Cornelis Jansen in dato den 4en januarij 1640 tot 51 ggl. waer op noch resteert dartich ggl. Quoteert met SS.

Sekere coopbrief van sekere stuck boulant, groot negen pondematen tot Jelsum gelegen in dato den 8en meij 1629. Quoteert met TT.

Coopbrief van sekere vier pondematen lants gelegen tot Jellum in dato den 3en maij 1628 met het ingeloste reversael sampt acte van consent. Quoteert met VV.

Coopbrief van de helfte van vijff miedt lants in Veenwolde met het ingeloste reversael in dato den 13 7ber 1634. Quoteert met WW.
[p. 421]
Coopbrief van sekere vijftepart landt tot Feenwolden gelegen in dato den 16en januarij 1636 sampt acte van consent in dato de 12en feb. 1636. Quoteert met XX.

Sekere coopbrief van een perceel lands van d’ gerechte vijftepart van een stuck landts groot vijff mad in dato den 24en Xber 1635 sampt acte van consent van dato den 12en feb. 1636. Quoteert met AAA.

Sekere acte van borchtochte op Wijbe Ariens tot profijte van Jan de Wilde met quitantie van de voorscreven Wilde, vermits henlieden het inholden dies al was betaelt, maer dewille op de selve acte staet geteeckent dat daer altijt is aengelegen wort het selve hier gestelt voor memorie. Quoteert met BBB.

Sekere acte vanden burgemeester Hagius an wijlen Jan de Wilde passeert, dateert den 28en april 1636. Quoteert met CCC.
[p. 422]

Inschulden

Juffr. Hettinga resteert van huijshuir een & dartich lb. 4 st. reste van een heel iaer huir meij 1642 verschenen & noch negen & twintich ggl. van een half iaers huir allerheijligen verleden verschenen.

Wtschulden nihil [Is doorgehaald.]

Vasticheden

Sekere evige renten gaende uit sekere cruijttuijn staende bijt Blockhuis, jaerlicx tot vier lb. achtehalve strs.

Sekere drie percelen lants gelegen in Veenwolden werdende bij Saeck Beerns gebruickt, groot vijftehalf schaer.

Sekere stuck boulant gelegen tot Jelsum groot negen pondematen werdende bij [naam niet ingevuld] gebruickt als meijer.
[p. 428]
Noch sekere helfte van vijf mied lants gelegen in Veenwolden werde bij [naam niet ingevuld] gebruijckt.

Noch twee vijfteparten lants mede gelegen in Veenwolden gebruickt bij Saeck Beerns voorschreven.

Als mede noch vier pondematen lants gelegen tot Jellum bij [naam niet ingevuld] als meijer gebruickt.

Doch sal Wick Ammama de voorschreven vier pondematen lants ontfangen in haer aenpart erffenisse voor seven hondert lb. volgens testament.

Nota sal wegens testament van wijlen Sijtske Joostes aen legaeten uijtgekeert worden als:

T’ weeshuis deser stede d’ somma van driehondert cargl. 300lb. - 0 - 0
De kercke armen binnen deser stede 100 lb. - 0 - 0
Aucke Poppes tot Mackum 100 lb. - 0 - 0
[p. 429]

Jelcke Poppes op der Schellingh 300 lb. - 0 - 0
Mr. Poppe Fockes tot Sneeck 100 - 0 - 0
Harnius Amama tot Hamborch 600 lb. - 0 - 0
Foppe Poppes 100 lb. - 0 - 0
Impckien Amama een rood tafelspreed met een turcx grofgreijnen vlieger

Wijtse Sijbes 100 lb. - 0 - 0
Sijmon Abbes Gabbema 25 - 0 - 0
Judit Wijbrens 25 - 0 - 0
Wijbren Wijbrens 25 - 0 - 0
Lijsbeth Reijners 12 - 0 - 0
Metie Willems Knijff 12 - 0 - 0
Jantien Rempkes 14 - 0 - 0
Machteltie Freercx 25 - 0 - 0