Harm Nijboer

Portfolio

 

Boeken

Harm Nijboer en Asing Walthaus, George Christiaan Slieker (1861-1945). De eerste bioscoopondernemer in Nederland, Leeuwarden 1995.

Harm Nijboer, Leeuwarden, marktstad door de eeuwen heen, Leeuwarden 1996.

Harm Nijboer (red.), 'Tot berging van allerleije goederen.' Pakhuizen in Leeuwarden, Leeuwarden 2002 (brochure Open Monumentendag).

Meindert Schroor, Jan Faber en Harm Nijboer, Fontes Leovardiensis, [Leeuwarder Historische Reeks VII], Leeuwarden 2002.

Harm Nijboer, De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw, proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen 2007 [online beschikbaar].

 

Naar boven

 

Artikelen

Harm Nijboer, 'Tuintjes en zomerhuisjes buiten de stadsgracht van Leeuwarden (1600-1809),' Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden nr. 17 (augustus 1991), 6-16.

Harm Nijboer en Benno van Tilburg, 'Tussen Compagnie en Handelmaatschappij, de Nederlandse koffiehandel in de achttiende eeuw,' in: Pim Reinders e.a. Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis, Zutphen/Delft 1994.

Harm Nijboer, 'De opbrengsten van de Leeuwarder boterwaag, 1700-1800, en de zuivelhandel in Leeuwarden in de zeventiende en achttiende eeuw,' Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden nr. 26 (oktober 1994), 17-20.

Harm Nijboer, 'De Slaande Ingel gie om de Aldehou. Eat oer de pest yn Ljouwert,' De Vrije Fries LXXV (1995), 61-78.

Harm Nijboer, 'De aangifte van wagens, schepen en andere voer- en vaartuigen in Leeuwarden, 1694,' Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden 29 (juni 1995), 1-35.

Harm Nijboer, 'Leeuwarden tussen middeleeuwen en moderne tijd. Verkeersnetwerken, stedelijke systemen en economische ontwikkeling,' in: Leeuwarder Historische Reeks V (1995), 39-189.

Harm Nijboer, 'Vorstelijk krediet. Over de invloed van het stadhouderlijk hof op de Leeuwarder economie,' Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden 33 (november 1997), 3-7.

Harm Nijboer, 'De aanvoer aan de waag, 1815-1940,' Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden 33 (november 1997), 9-12.

Harm Nijboer, 'Inleiding,' in: J. Faber e.a. (red.), Oppa nye merkit. Monumenten aan en rondom de Tweebaksmarkt, brochure Open Monumentendag, Leeuwarden 1998, 7-19.

Harm Nijboer, 'Friesland 1698: een consumptiemaatschappij,' Fryslân 500, speciale uitgave van de Leeuwarder Courant mei 1998, 19.

Harm Nijboer, 'Centraal gezag en commercieel gewin. Politiek en economie in Friesland in de zestiende eeuw,' Fryslân 4;1 (1998), 32-33.

Lotte Eilskov Jensen en Harm Nijboer, 'Titia Brongersma. Een Friese dichteres in de 17e eeuw,' Fryslân 4;2 (1998), 3-5.

Harm Nijboer, 'Casparus Hoomis. Een onbekende Leeuwarder schilder uit de zeventiende eeuw,' Fryslân 4;4 (1998), 10-13.Online te raadplegen.

Harm Nijboer, 'Leeuwarder schilders uit de Gouden Eeuw: Jan Willemszoon de Wilde (1586-1636),' Fryslân 5;2 (1999), 19-20.

Harm Nijboer, 'Het openen en sluiten van de markt. De economische ontwikkeling van vroegmodern Leeuwarden,' in: R. Kunst e.a. (red.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland, Franeker 1999, 159-183.

Harm Nijboer, 'Kollumer asielzoekers tijdens de Tachtigjarige Oorlog,' Fryslân 6;1 (2000), 23-24.

Harm Nijboer, 'Friese ingenieur startte eerste radio-omroep. Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda,' Fryslân 6;2 (2000), 26-27.

Harm Nijboer, 'De historische sensatie in medialand. Verslag van het Fryslânsymposium 'Geschiedenis en Journalistiek',' Fryslân 6;3 (2000), 13.

Harm Nijboer, 'Frysl@n. I webside en webstee,' Fryslân 7;2 (2001), 5.

Harm Nijboer, 'Frysl@n. II It Bildt,' Fryslân 7;3 (2001), 7.

Harm Nijboer, 'Frysl@n. III Gjin tagong,' Fryslân 7;4 (2001), 29.

Harm Nijboer, 'Een Friese diplomaat en zijn handel in inlichtingen. Lieuwe van Aitzema (1600-1669),' Fryslân 7;4 (2001), 30.

Harm Nijboer en Aldert Toornstra, 'Inleiding: Horeca in Leeuwarden,' in: K. Zandberg (red.), Tapperijen, logementen, sociëteiten en huizen van plezier. Historische horeca, Leeuwarden 2001 (brochure Open Monumentendag).

Harm Nijboer en Arie Altena, 'Naar een virtueel Friesland. Internet als podium voor regionale geschiedenis,' Fryslân 8;2/3 (2002), 38-40.

Harm Nijboer, 'Frysl@n IV. Meitsje der Frysk fan!,' Fryslân 8;4 (2002), 17.

Harm Nijboer en Yme Kuiper, 'De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinde families in de 17e, 18e en 19e eeuw,' Fryslân 8;4 (2002), 28-30.

Harm Nijboer, '250 jaar Douwe Egberts. Van Friese kruidenier tot nationale koffiebrander,' Fryslân 9;1 (2003), 7-10. Rectificatie: 9;2 (2003), 35.

Harm Nijboer, 'Friese geeltjes in de tropen. Baksteen naar Brazilië,' Fryslân 9;2 (2003), 12-13.

Boudien de Vries, Jan Lucassen, Piet Lourens en Harm Nijboer, 'Het economisch leven: spectaculair succes en diep verval,' in: R. van Maanen en S. Groenveld (red.), Leiden de geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 2 1574-1795, Leiden 2003, 84-107.

Harm Nijboer, Waar bijft de tijd. 500 jaar Liwwadden. Deel 4: Handel en winkels, Zwolle 2004.

Harm Nijboer, 'Kanttekeningen bij de kanterkaas. Of de gatenkaas van Jan Post,' Fryslân 10;1 (2004), 23-26.

Harm Nijboer, Waar bijft de tijd. 500 jaar Liwwadden. Deel 15: Ambacht, industrie en diensten, Zwolle 2005.

Harm Nijboer, 'Fashion and the early modern consumer evolution. A theoretical exploration and some evidence from seventeenth century Leeuwarden,' in: Bruno Blondé, Eugénie Briot, Natacha Coquery & Laura van Aert (eds.), Retailers and consumer changes in Early Modern Europe. England, France, Italy and the Low Countries, Tours: Presses Universitaires François-Rabelais, 2005, pp. 21-36.
Bestellen | Order

Harm Nijboer, 'Een product 'Tot Oogen lust en Pronkery'. De markt voor Hollands porselein,' ('A Product for 'Feasting the Eye and Ostentation'. The market for Dutch porcelain') in: Ank Trumpie (ed.), Pretty Dutch. 18de-eeuws Hollands porselein / 18th Century Dutch Porcelain, Leeuwarden & Rotterdam 2007, pp. 22-27.

Yme Kuiper & Harm Nijboer, 'Between Frugality and Civility: Dutch Mennonites and Their Taste for the 'World of Art' in the Eighteenth Century', Journal of Mennonite Studies 27 (2009), 75-92.

Harm Nijboer, 'Toponiemen zijn geen geodata. Het in kaart brengen van microtoponiemen,' in: Onno Boonstra & Anton Schuurman (red.), Tijd en ruimte. Nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen, Utrecht 2009, 178-185.

Harm Nijboer, 'Gateway voor het Noorden of Haven in de Zuiderzeeregio? Over de positie van Harlingen in het Nederlandse stedensysteem in de zeventiende en achttiende eeuw,' in: Geurt Collenteur, Maarten Duijvendak, Richard Paping en Hanneke de Vries (red.), Stad en Regio. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, Assen 2010, pp. 313-322.

 

Naar boven

 

Recensies

Harm Nijboer, (Boekbespreking:) 'Tuorkefretters en Terpgravers, It Sudertrimdiel,' Fryslân 2;2 (1996), 29.

Harm Nijboer, 'Friezen naar Amerika,' Fryslân 3;3 (1997), 21. (Recensieartikel.)

Harm Nijboer, (Boekbespreking:) 'Johan A. Kamermans, Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit.' Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 28 (2002), p. 469.

Harm Nijboer, (Boekbespreking:) 'Bert Timmermans, Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen. Een elite als actor binnen een kunstwereld,' Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 6 (2009), pp. 126-127.

 

Naar boven

 

Ongepubliceerde papers en artikelen in voorbereiding

Harm Nijboer, 'Migratie naar Leeuwarden, 1530-1800'. (Voorlopige resultaten gepresenteerd op de workshop 'Migration, Economic Change and the Dutch Revolt', Amsterdam IISG 10-11 december 1999.)

Hester Dibbits & Harm Nijboer, Detaillisten en de marketing van koffie en thee in Nederland, 1650-1800 (paper voor de workshop Detailhandel, Antwerpen, 16 en 17 november 2001, publicatie verwacht eind 2010).

Harm Nijboer, 'Verstedelijking en ontstedelijking. De economische ontwikkeling van vroegmodern Friesland vanuit economisch-geografisch perspectief.' (Publicatie uitgesteld.)

Harm Nijboer & Yme Kuiper, 'Merchants, Mennonites & Marriage. Commercial and family networks in the Dutch port town of Harlingen in the 17th century.' (paper gepresenteerd op de 6th European Social Science History Conference, Amsterdam 2006)

Harm Nijboer, 'Subordination or something else: Amsterdam and Friesland in the Dutch Golden Age,' paper gepresenteerd tijdens de workshop Close Encounters with the Dutch, Roskilde Denemarken, 06-10-2007.

Harm Nijboer & Hester Dibbits, 'Ruikt Keuls Water even lekker als Eau de Cologne? Over de performativiteit van het Frans bij de beleving van luxe in de 18e eeuw,' paper gepresenteerd op het symposium Smaak en distinctie. Elites in de Nederlanden in de 18de eeuw, Amsterdam, 24-01-2009.

Harm Nijboer, 'Some thoughts on the performative power of names and the creation of capital,' voordracht gehouden op het symposium Names in the Economy III, Amsterdam, 13-06-2009.

 

Naar boven

 

Webontwikkeling

Boedellexicon van het Meertens Instituut
Een informatiesysteem dat verklaring en uitleg geeft bij termen en begrippen die in boedelinventarissen worden gevonden.

De priesters van de Harlinger rijkdom
Website over het gelijknamige onderzoeksprogramma van Yme Kuiper en Harm Nijboer.

Website Fries Genootschap
Website van het Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur. Ontwikeld in samenwerking met Garlic Media.

Toegangen op o.a. burgerboeken en boedelinventarissen in Leeuwarden
Voor het Historisch Centrum Leeuwarden zijn de volgende toegangen webklaar gemaakt:

 

Naar boven

 

Projecten en congressen

Leeuwarden: marktstad door de eeuwen heen (1996)
Evenement rondom de vierhonderdjarige stadswaag. Publicatie, tentoonstellingen, evenementen, lezingen.

Congressen en conferenties
Ik ben betrokken (geweest) bij de organisatie van de volgende congressen en conferenties:
- ESSHC (co-chair network Material and Consumer Culture)
- Names in the Economy III (local scientific committee)
- Smaak en Distinctie: Elites in de Nederlanden in de 18de eeuw (organiserend comité)

 

Naar boven

 

Lopende projecten

Op dit moment ben ik onder andere betrokken bij de volgende projecten:

De priesters van de Harlinger rijkdom
Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de zeventiende en achttiende eeuw, uitgevoerd door Yme Kuiper en Harm Nijboer.
Meer informatie: www.harlingerrijkdom.nl

Artistic and economic competition in the Amsterdam art market c. 1630-1690: history painting in Amsterdam in Rembrandt's time.
Sinds december 2007 ben ik betrokken bij dit onderzoek naar de Amsterdamse kunstmarkt in de Gouden Eeuw.
Website: http://burckhardt.ic.uva.nl/ecartico/

Netwerk Naamkunde
Het Netwerk Naamkunde is een hub voor wetenschappers die onderzoek doen naar namen in Nederland en Vlaanderen.
Website: www.naamkunde.net.

 

Naar boven